بیمارستان امیرالمومنین(ع) خدابنده- اخبار
۲۲ بهمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/11/23 | 
حضور پرسنل بیمارستان حضرت امیرالمؤمنین (ع )خدابنده در راهپیمایی خودروی ۲۲بهمن ۱۴۰۰
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امیرالمومنین(ع) خدابنده:
http://zums.ac.ir/find.php?item=33.8850.68587.fa
برگشت به اصل مطلب