بیمارستان امیرالمومنین(ع) خدابنده- ریاست مرکز
رئیس بیمارستان امیرالمومنین (ع)

حذف تصاویر و رنگ‌ها
   ریاست مرکز


❁ ❁ ❁ ❁ ❁
 


                                                                                                          نام و نام خانوادگی : دکتر  حامد سبحانی                                                                                                   


❁ ❁ ❁ ❁ ❁

AWT IMAGEآشنایی با شرح وظایف حوزه ریاست مرکز

۱.پاسخگویی به مشکلات خارج از بیمارستان که مرتبط با درون سازمان باشد.
۲.بررسی، مطالعه و پیشنهاد راهکارهای لازم به منظور رعایت استانداردهای حرفه ای که در جهت مراقبت از بیماران استفاده می شود.
۳.جلب همکاریهای برون سازمان
۴.پیشنهاد توسعه، یا تغییرات ساختمانی و عملکردی بیمارستان و هماهنگی با مسئولین مافوق
۵.مشارکت در کمیته ها و جلسات و ارائه راهکارهای علمی و عملی مناسب جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات
۶.نظارت بر حسن انجام خط مشی اجرایی بیمارستان در قالب سیاستهای استراتژیک دانشگاه و مسئولیت هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب دانشگاه و هیئت امناء
۷.هدایت و هماهنگی فعالیتهای آموزشی، اداری، تحقیقاتی و درمانی بیمارستان
۸.ایفای نقش رابط بین بیمارستان و سایر واحدها و دانشکده ها به منظور توجه به سیاستهای کلی آموزش دانشجویان
۹.اعلام پیشنهادات و نظرات اصلاحی در مورد فعالیتهای بیمارستان و ارسال آن به مقامات ذیربط
۱۰.پیشنهاد بودجه سالیانه بیمارستان و نظارت بر هزینه ها
۱۱.مسئولیت و نظارت بر امور مالی و اداری بیمارستان
۱۲.انتخاب مسئولین مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان
۱۳.نظارت بر مراقبت صحیح از بیمار
۱۴.نظارت بر پیش بینی نیروی انسانی و سایر نیازهای بیمارستان و پیشنهاد آن به مقامات مسئول در دانشگاه
۱۵.نظارت بر عملکرد مدیریت و مدیر پرستاری بیمارستان و سایر کارکنان تحت سرپرستی
۱۶.کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای تحت سرپرستی
۱۷.انتصاب و عزل کارکنان
۱۸.شرکت در سمینارها و کنگره ها و ارائه گزارش به مقام مافوق
۱۹.انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امیرالمومنین(ع) خدابنده:
http://zums.ac.ir/find.php?item=33.4499.5143.fa
برگشت به اصل مطلب